#ประชุม คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา

วันที่  17 พฤศจิกายน 2563 เวลา(13.00น. )นายวิทูร เดชประมวลพล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.4 ได้เป็นประธานที่ประชุม คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิจารณาราษฎรมาแจ้งและร่วมการสำรวจการครอบครองที่ดิน จำนวน 115 ราย 132 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,153 – 3 – 62 ไร่ การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายวิทูร เดชประมวลพล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า รายงาน

Related posts