#โครงการอบรม “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3”

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 105 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายจัดทำหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาค (พสบ.ทภ.) เพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนและร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ โดยให้แต่ละกองทัพภาค เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการทหาร/ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรของรัฐ รวมถึงนักธุรกิจภาคเอกชน ในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการอบรม นั้น
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้.-
1. ระยะเวลาการอบรม จำนวน 4 สัปดาห์ รวม 9 วัน ดังนี้.-
1.1 สัปดาห์ที่ 1 และ 2 อบรมฯ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
1.2 สัปดาห์ที่ 3 อบรมฯ วันอังคาร และวันพุธ
1.3 สัปดาห์ที่ 4 อบรมฯ วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้.-
2.1 คุณสมบัติทั่วไป :
2.1.1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีผลกระทบต่อการเข้ารับการอบรมฯ
2.1.2 มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
2.1.3 หากเป็นผู้สำเร็จและ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของเหล่าทัพอื่นมาก่อน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.1.4 ผ่านการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ :
2.2.1 ข้าราชการทหาร/ตำรวจ
– เป็นนายทหาร/ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศพันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก และพันตำรวจเอก แต่ไม่เกินระดับพันเอกพิเศษ, นาวาเอกพิเศษ, นาวาอากาศเอกพิเศษ และพันตำรวจเอกพิเศษ (น.4 ขึ้นไป ไม่เกิน น.5)
– สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า และ มีตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกรม หรือรองผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพหรือเทียบเท่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
– ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
2.2.2 ข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์กรของรัฐ
– เป็นข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไปตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ หรือประเภทผู้อำนวยการขึ้นไป ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
– หัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง เช่น หัวหน้าหน่วยงานด้านการปกครอง (นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอ), ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศบาล/อบต., ปลัดเทศบาล/อบต.), ผอ.ปภ.เขต/ หน.ปภ.จังหวัด, ผู้บริหารสำนักจัดการป่าไม้เขต, หน.อุทยานแห่งชาติ, ผอ.ปปส.ภาค เป็นต้น ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
– พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์กรของรัฐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรอยู่ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
2.2.3 นักธุรกิจภาคเอกชน ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้จัดการ หรือเทียบเท่าเจ้าของกิจการ ที่มีสถานที่ประกอบการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
3. กำหนดการรับสมัคร และกำหนดการสัมภาษณ์
3.1 กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
3.2 กำหนดการสัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ร่วมเปิดมุมมองผ่านโครงการ “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ พลเรือน ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานในทุกๆ ด้าน ของทุกภาคส่วนอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859
********************************

ศสิยา นครสวรรค์

Related posts