สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยจัดงาน “Our Professionals” (ชมคลิป)

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยจัดงาน “Our Professionals”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RPCY-z3-c_o[/embedyt]

 

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Silk 1-2 ชั้น 2 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยได้จัดงาน “Our Professionals” ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ


โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เมธินี เทพมณี อนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี


นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า สมาคมฯ

นอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายแล้ว สมาคมฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ มากมายที่คอยให้คำปรึกษาด้านเนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน อีกทั้งยังพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

ซึ่งงานในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อโดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมธินี เทพมณี อนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธานในพิธีให้เกียรติบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อเรื่อง “Digital Skill for Professional” และต่อด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างมืออาชีพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย


และสำหรับงานนี้ได้มีพิธีรับมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง, สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์, สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย, สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร,

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน, สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา, สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ, สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว, สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี และสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

Related posts