#เจ้าหน้าที่ สบอ. 12(นครสวรรค์) พร้อมใจกันบำรุงรักษาต้นทองอุไร ที่เคยปลูกไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 469 ต้น เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ตามหนังสือสั่งการของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563


การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในวันนี้ เริ่มเมื่อเวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จำนวน 209 คน มาเข้าแถวพร้อมกัน ณ. สนามหญ้า หน้าสำนักงานที่ทำการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จากนั้น นายปรยุษณ์ ไวว่อง ผู้อำนวยส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรม นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผอ. ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้แทน นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) เปิดกรวยถวายราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แยกย้ายกันไปใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มต้นทองอุไร ต้นที่ตนเองเคยปลูกไว้ รวม 469 ต้น ณ บริเวณสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 บริเวณ บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W.Cooper และบริเวณบ้านพักข้าราชการ รวมเนื้อที่ที่ได้บำรุงรักษาต้นไม้ประมาณ 10 ไร่

เมื่อบำรุงรักษาต้นทองอุไร เสร็จ ได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งและตัดแต่งทรงพุ่ม ต้นพะยูง ต้นเฟื่องฟ้า ต้นอินทนิล และต้นไม้อื่น ๆ รอบๆ สำนักงาน และร่วมกันเก็บขยะรอบรั้ว แนวถนน และบ้านพักข้าราชการ จนสะอาดเรียบร้อยบริบูรณ์

ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย การบำรุง รักษา ต้นทองอุไรของตนเอง ชิงรางวัลมูลค่ารวม 1,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 คือ นางสาวเมรญา บางบน นางสาววีรยา โอชะกุล และ นางสาวภรสราง ดำรงรัตน์ ตามลำดับ

วัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ เป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่รอดเป็นไม้ใหญ่ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินต่อไป และรวมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

นายปรยุษณ์ ไวว่อง
ผอ. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 12 (นครสวรรค์)
รายงาน

Related posts