#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ-นายกจิตตเกษมณ์ เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ อุปนายก เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ณ ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณา การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาฯ ในการเดินทางสำรวจความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)

การจัดตั้งชมรมกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ให้มีอำนาจตั้งชมรมกีฬาที่ขึ้นต่อสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์

นางสาวนันท์นภัส พึ่งน้อย  (นุช)

Related posts