#กำนันชาย นักพัฒนาขันอาสาลงเป็นชาวบ้านผู้แทนท้องถิ่น สจ. เขต 2 ลาดยาว

“กำนันชาย” นายไพโรจน์   ดาวเรือง กำนันตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีรับใช้พี่น้องชาวลาดยาว เขต 2

กำนันนักพัฒนาขันอาสาลงเป็นชาวบ้านผู้แทนท้องถิ่น รับใช้ใกล้ชิด ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2 อำเภอลาดยาว

จากผลงานที่ผ่านมาดึงงบประมาณจากส่วนกลาง มาทำแกล้มลิงเก็บกักน้ำ ไว้ให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ เกษตกรได้ทำไร่ ทำนาอย่างพอเพียง พร้อมผลงานด้านปราบปรามยาเสพติดเป็นหมู่บ้านสีขาว ให้พี่น้องประชาชนห่างไกลยาบ้า

Related posts