#ต้อนรับ ผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ในโอกาสที่ หน่วยศัลยกรรมเด็ก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับการตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยโรคลำไส้กลืนกัน (Intussusception)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts