#เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมผู้กับประกอบการ ช่วยกันล้างกาดหลวง

ด้วยทางงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริหารสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดวโรรส ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาล และพอกสารอินทรีย์กำจัดสัตว์แมลงนำโรค ณ บริเวณศูนย์อาหารและพื้นที่ภายในตลาด

พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานรักษาความสะอาดแขวงศรีวิชัย และผู้ประกอบการในตลาดศิริวัฒนา(กาดธานินท์) ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขขาภิบาล บริเวณพื้นที่ภายในตลาด ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีทั้งสองตลาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อและผู้ขาย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts