#ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

ที่ศูนย์การเรียนรู้นารีรัตน์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2563 โดยมีผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษา กศน. อำเภอแม่ริม และผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเข้ารับการอบรม

โครงการฝึกอบรมฯภายใต้แนวคิด ลูกเสืออาสาเพื่อพลังแผ่นดิน ในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการและกิจการลูกเสือ สามารถปฏิบัติตน เป็นสุภาพชนตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นพลเมืองดีมีคุณค่า เป็นจิตอาสาทำประโยชน์ต่อสังคมหลังพ้นโทษ ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ร่วมเผยแพร่กิจการลูกเสือ เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม เป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเรือนจำ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนานิสัยผู้ต้องขังและประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้บุคคลและสังคมภายนอกได้รับทราบอีกทางหนึ่ง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts