#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดศูนย์ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งฯ

ที่ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมพิธี ฮ้องขวัญมัดมือฯ เวียงพิงค์ล้านนามหาสิทธิโชคโภคทรัพย์จักรพรรดิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี CSR CM และร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน CSR CM โอกาสนี้ ได้มอบของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมฯ

โดยมีคณะกรรมการและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 มาตรา 5 กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการส่งคมโดยให้มีการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นๆได้ มีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts