#ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจโรงแรม ในพื้นที่ชุมชนล่ามช้าง

ที่ชุมชนล่ามช้าง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รชตนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ พร้อมด้วยนาย รัฐพล นรา​ดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่บริเวณชุมชนล่ามช้าง

สืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงแรมขนาดเล็กกว่า 200 แห่งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่เป็นการใช้อาคารที่อยู่อาศัยเดิมมาดัดแปลงเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ทำให้ขัดต่อกฎหมาย ด้านผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบกิจการได้ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าแก่กว่า 30 ปี ไม่มีลักษณะเป็นโรงแรมตามกฎหมาย และไม่สามารถดัดแปลงได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ลงพื้นที่

เพื่อหาแนวทางให้ประชาชนสามารถประกอบกิจการหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้ ในการนี้ได้มีการเสนอความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎกระทรวงโดยขอให้กรมการปกครองใช้หลักการตามประกาศของ คสช.ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท และ มาตรา 4(3) พรบ.โรงแรม พ.ศ 2547 ในการนิยามสถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฏกระทรวงในการยกร่างเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และขอให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ รายงาน

Related posts