#เมืองพ่อขุนเปิดโครงการ ชุมชนร่วมใจเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน

ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อำเภอพญาเม็งราย ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการดังกล่าว มีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่เทคนิค และวิธีการปฏิบัติ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่อันเป็นประโยชน์กับชุมชนใกล้เคียงและประชาชนที่จะเข้ามาศึกษาดูงานในอนาคต
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts