#ศูนย์บริการ พยาบาล มช. มอบประกาศฯ

การเรียนหรือการอบรม เป็นความรู้ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะว่าผู้ที่จะเข้าเรียนหรือว่าอบรม จะต้องมีสมาธิ มีความตั้งใจ เพื่อให้ได้ซึ่งความสำเร็จจากการได้เข้าอบรม เฉกเช่นที่ศูนย์บริการพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13 และการอบรมกลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ภายในพิธีดังกล่าวได้จัดมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts