#กองทุนพัฒนา บทบาทของสตรี ระดับจังหวัด ชม

.กองทุนพัฒนา เป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ทุกอย่างในเรื่องของการบริหารจะต้องโปรงใส จับได้ต้องได้ ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563

โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการประชุม มีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนของสมาชิกที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการติดตามผลดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts