#จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

วันนี้ (5 ม.ค. 63) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 3 และติดตามผลการดำเนินงานขยายผลโครงการฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

สำหรับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ เป็นการนำเอาการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง ไปพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว เป็นหน่วยงานในการสร้างคนและระบบการพัฒนาให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการขยายผล เพื่อฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน

โดยในระยะสามปีตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2562-2565 มีการกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนใน 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ระยะที่ 1 จำนวน 47 หมู่บ้าน 33 ตำบล 19 อำเภอ และระยะที่ 2 จำนวน 86 หมู่บ้าน 86 ตำบล 19 อำเภอ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อนำสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขุมชนที่มีคุณภาพต่อไป

///////////////////

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
5 กุมภาพันธ์ 2563

Related posts