#มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่ม สธ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 31 ม.ค. 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่ม สธ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับวัด สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และสมาคมมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ข้อพึงระวังให้กับเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ สถานที่ท่องเที่ยว วัด ห้างสรรพสินค้า บริษัททัวร์ และสมาคมมัคคุเทศ โดยขอให้บุคคลากรของเครือข่ายที่สงสัยจะได้รับเชื้อโคโรนาเข้ารับการตรวจ หากพบหรือสงสัยว่ามีความเสี่ยง และอาการที่พึงระวัง ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศจีน ได้แก่ 1) อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2) มีภาวะระบบทางเดินหายใจ คือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ


นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมโรงพยาบาลสำหรับรองรับผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย จำนวน3 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซด์กรมควบคุมโรค หรือสายด่วน 1422

Related posts