# สมช. จัดอภิปรายสร้างความรู้ เข้าใจในการบริหารจัดวิกฤตการณ์ระดับชาติ

บ่ายวันนี้ (29 ม.ค. 63) ที่โรงแรมคุ้มภูคำ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้เป็นการอภิปรายในประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง คือ กลไกการบริหารจัดการปัญหาควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ การบริหารจัดการข่าวลวง (Fake news) ปัญหา ความท้าทายและการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต และประเด็น เชียงใหม่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา


และในวันพรุ่งนี้ (30 มค.) จะเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) เพื่อเป็นการทดสอบกระบวนการคิด วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหา และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ทดสอบการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากร บุคลากร และหน่วยงานภายใน รวมถึงการประสานระดับประเทศ และแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการฝึกซ้อมภาคสนาม (FTX) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

//////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
29 มกราคม 2563

Related posts