#บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานเครือข่าย โภชนาการช่วงแรกของชีวิต ประเทศไทย ร่วมกับ Core Success System of Unicity บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts