เชียงใหม่ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อจัดการกับวัสดุที่ย่อยสลายยาก และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (8 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตราการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 46 หน่วยงาน ให้ได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจัดการกับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การจดและแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน ตามหลักการ 3Rs ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอย การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูปเพื่อนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป และเป็นการลดปริมาณของขยะมูลฝอย พลาสติก และโฟมของประเทศให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

********
ศราวุธ เจิมจันทร์/กาญจนา บุญมี ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
8 มกราคม 2563

Related posts