เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกาดนัดสีเขียว เพื่อจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกาดนัดสีเขียว เพื่อจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนขน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครก ล่าวว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่มีพื้นที่ติดกับชุมชน โดยรอบ4 ตำบลได้แก่ตำบลหนองควาย,ตำบลบ้านโป่ง,ตำบลแม่เหียะและตำบลสุเทพ


ซึ่งแต่ละชุมชนเป็นชุมชน ดั้งเดิมที่มีมนต์เสน่ห์ทางด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด เป็นสินค้าของที่ระลึก ของฝาก ดังนั้น


เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริบทชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้จัดกิจกรรมกาดนัดสีเขียวภายใต้แนวความคิด

สำหรับจุดเด่นของอีกกาดนัดสีเขียวที่จัดขึ้นในครั้งนี้มุ่งเน้นการเป็นต้นแบบของตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นเขตปลอดพลาสติก,โฟมและวัสดุสงเคราะห์ทุกชนิดที่กลายเป็นขยะที่ย่อยสลาย หรือ ทำลายลำบาก สร้างปัญหาและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจุดเด่นอีกประการหนึ่งของตลาดดังกล่าว คือการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนบริเวณโดยรอบ โดยรอบทั้ง 4 ตำบล เช่น อาหาร,สิ่งประดิษฐ์,การละเล่นเครื่องมือเครื่องใช้,ของฝากของที่ระลึกเป็นต้น

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมการนัดสีเขียวในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับเสริมสร้างสนับสนุนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นและในท้ายที่สุดนี้อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมกิจการดังกล่าว


กิจกรรมการนัดสีเขียวจะจัดขึ้นบริเวณโซนทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บ้านกวสง) และกำหนดจัดกิจกรรมทุกศุกร์ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 20 .00 น.และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 20 .00 นฺ ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมีนาคม 2563


โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่จำหน่ายภายในงาน 40 กว่าร้านค้า นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกอื่นๆน่าสนใจอาทิเช่น การแสดงดนตรี,การละเล่นพื้นเมือง การแสดงจากเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมการฒนาการต่างๆ เป็นต้น

ภาพ/ข่าวปูณณภพธ์ มั่นคงดี

Related posts