นายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุรัฐบาลเร่งให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา หวังเศรษฐกิจดีขึ้น

นายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุรัฐบาลเร่งให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา หวังเศรษฐกิจดีขึ้น

 


วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ และให้บริการประชาชนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยสร้างพลังและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน มุ่งหวังให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างแท้จริง ภายในมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1 หมื่นตารางเมตร มีทั้งหมด 16 ชั้น แบ่งเป็น ส่วนงานบริการประชาชนทั่วไป ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาสังคม ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาการศึกษา และส่วนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง


พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะพี่น้องประชาชนและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งรับฟังสรุปความก้าวหน้า การพัฒนาจังหวัดยะลา โดย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรับฟังสรุปการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดให้กับประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำ 5 จังหวัด และได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ราย

 

มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมอบหนังสือขอบคุณภาคเอกชนในการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย บริษัท ดีลักซ์ จำกัด บริษัท Supreb Creation Furniture Limited (Hongkong Based Company) บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู้ด จำกัด บริษัทหนองจิกพัฒนา จำกัด และบริษัท ฟรอนท์ อินเตอร์ วู๊ด จำกัด ตลอดจนมอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ให้กับผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนของ จ.ยะลา และ ปัตตานี จำนวน 3 ราย


ต่อมา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) ซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นศูนย์กลางการบริหารการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการรับรู้และสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการทางด้านเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการดำเนินการในเรื่องขั้นตอนการได้รับสิทธิการ ช่วยเหลือเยียวยา


ต่อมานายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานด้านกิจการเด็กและสตรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนและเติมเต็มการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบหลักคือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ เด็กและสตรี นักวิชาการ และมีภาครัฐ คือ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรกำหนดวางกรอบการทำงานเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 13.50 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นตลาดรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ พร้อมมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช (Good Agricultural Practice : GAP) แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 10 ราย รวมทั้งมอบรางวัลการประกวดทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล


จากนนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยัง บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อพบปะกลุ่มสถาบันการเงิน วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองทรายใน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ สมาชิกศูนย์เรียนรู้เพื่อการผลิต ตลอดจนพบปะกองกำลังภาคประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี ยะลา

Related posts