ประกาศ บริษัท โน้ตเอเบิ้ลแบงค์คอก จำกัด เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพพนักงาน

ประกาศ บริษัท โน้ตเอเบิ้ลแบงค์คอก จำกัด เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพพนักงาน

 


เนื่องด้วย บริษัท โน้ตเอเบิ้ลแบงค์คอก จำกัด ขอประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวสุจิตตรา มิตรเรืองศิลป์ ในตำแหน่ง Media Relation Manager ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป การกระทำบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นของ นางสาวสุจิตตรา มิตรเรืองศิลป์ นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพเป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Related posts